Förslag till ändring av stadgar

FÖRSLAG ändring stadgar
BEFINTLIG TEXT Stadgar Leråkra GK

11 § ( första och andra stycket)
Medlem som vill utträda ur golfklubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen, och anses därmed vid verksamhetsåret slut ha lämnat klubben.
I det fall medlemmen har valt autogirobetalning, har medlemmen tre (3) månaders uppsägningstid, och anses därefter ha lämnat klubben.
Samtliga medlemskap i golfklubben löper under 12 månader (kalenderår). Stadgarnas lydelse i kombination med svårtolkad text på medgivandeblanketten innebär att här finns behov av förtydligande.

 

Förslag till beslut:
11 § första och andra stycket – ändras till:

Medlem som vill utträda ur golfklubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen, senast 31/12 för att vara gällande nästkommande år. Vid anslutning till Autogiro förbinder sig betalaren att fullgöra betalning till dess hela årsavgiften, för respektive kalenderår är tillfullo betald. Förbindelsen gäller också för andra personer som betalaren betalar för.
Stadgeändringen ska verkställas omedelbart efter årsmötets beslut och omfatta både befintliga och nytillkommande medlemmar.

/ Styrelsen